18. 15:59:59 NYSE
Range: 27.96 / 28.22
298.09
-0.40% -1.19
18. 15:59:59 NYSE
Range: 296.99 / 299.40
29. 15:59:59 NYSE
Range: 38.00 / 39.29
18. 15:59:59 NYSE
Range: 41.87 / 42.22
18. 15:59:59 NYSE
Range: 26.79 / 27.24
191.69
-0.96% -1.86
18. 15:59:59 NYSE
Range: 190.71 / 193.67
11.22
-0.53% -0.06
18. 15:59:58 NYSE
Range: 11.15 / 11.39
152.66
-0.44% -0.68
18. 15:59:59 NYSE
Range: 151.45 / 153.50
18. 15:59:59 NYSE
Range: 42.14 / 42.60
66.27
-0.05% -0.03
18. 15:59:59 NYSE
Range: 66.01 / 66.38
18. 15:59:59 NYSE
Range: 20.48 / 21.17
18. 15:59:59 NYSE
Range: 57.65 / 61.68
18. 15:59:59 NYSE
Range: 57.02 / 57.64
18. 15:59:59 NYSE
Range: 36.72 / 37.54
18. 15:59:59 NYSE
Range: 41.24 / 41.59
15. 15:59:58 NYSE
Range: 5.8000 / 6.1200
18. 15:59:59 NYSE
Range: 80.38 / 81.70
18. 15:59:59 NYSE
Range: 21.49 / 22.60
18. 15:59:59 NYSE
Range: 86.96 / 87.13
18. 15:59:59 NYSE
Range: 63.30 / 63.96
18. 15:59:59 NYSE
Range: 41.30 / 41.63
18. 15:59:59 NYSE
Range: 60.51 / 60.97
18. 15:59:59 NYSE
Range: 27.52 / 28.92
8.7100
0.58% 0.0500
18. 15:59:59 NYSE
Range: 8.6502 / 8.7700
18. 15:59:59 NYSE
Range: 13.52 / 14.45
18. 15:59:59 NYSE
Range: 108.34 / 108.54
18. 15:59:59 NYSE
Range: 44.81 / 46.59
18. 15:59:59 NYSE
Range: 76.86 / 77.60
18. 15:59:59 NYSE
Range: 10.52 / 11.20
لا يوجد
لا يوجد لا يوجد
31. 19:00:00 NYSE
Range: N/A / N/A
18. 15:59:59 NYSE
Range: 41.58 / 41.80
18. 15:59:59 NYSE
Range: 139.45 / 140.23
18. 15:59:59 NYSE
Range: 50.29 / 50.67
14.25
-0.14% -0.02
18. 15:59:59 NYSE
Range: 14.24 / 14.28
18. 15:59:57 NYSE
Range: 15.71 / 16.36
18. 15:59:58 NYSE
Range: 16.35 / 16.45
18. 15:59:59 NYSE
Range: 91.35 / 92.24
23.02
-0.30% -0.07
18. 15:59:59 NYSE
Range: 22.96 / 23.17
18. 15:59:59 NYSE
Range: 19.64 / 20.09
18. 15:59:59 NYSE
Range: 11.10 / 11.51
شارك على،